top of page

שחרור חולים מורכבים להמשך טיפול בבית ובקהילה

תהליך שחרור של חולה מורכב עם צרכים מיוחדים (כמו ילדים מונשמים, ילדים בדיאליזה ביתית, ילדים עם הזנה תוך ורידית ועוד) כולל צורך במעקב וטיפול ע"י מומחים מתחומים שונים בבית החולים, אך גם בהכנה רבה של המשפחה המטפלת והדרכתם לקראת התהליך.

צרכיהם כוללים בין השאר: ארגון נכון של הבית לקליטת החולה (היכן להניח ציוד רפואי טכנולוגי כגון מכונת הנשמה ביתית /מכונת דיאליזה ועוד), חלוקת זמן בין בני המשפחה המשתתפים בטיפול בחולה, ארגון התרופות השונות והדרכת שעות המתן שלהן, ארגון תכשירי הזנה ואמצעי הזנה שונים, מועדי ביקורות ע"י צוותים מטפלים בקהילה, הדרכת המשפחה במתן עזרה ראשונה, ארגון זימונים לביקורת בבית החולים.

מצאו דרך לסנכרן בין הדרוש לעיל על ידי פלטפורמה ייעודית.

bottom of page